”Sametinget styrs av försvenskade samer”

Försvenskade samer och nysamer har tagit makten i Sametinget och planerar att för all framtid befästa sin makt över parlamentet genom att utöka rösträtten så att fler samer som är förbjudna att ha renar ska få rösträtt. Detta har skapat en motreaktion hos de renägande "riktiga" samerna.

-Försvenskade samer har tagit makten och de bryr sig egentligen inte om det samiska, säger historieforskaren Nils Johan Päiviö.

På grund av att gränserna på 1800-talet stängdes mellan Sverige, Norge och Finland ansågs det från svenska statens sida att det var för många renar i den norraste delen av svenska Norrland. Därför tvångsförlyttades Nordsamer söderut tillsammans med tiotusentals renar.

Detta ledde till en kulturkrock med Sydsamer. Sydsamerna talade ett annorlunda språk och hade försvenskats mer än Nordsamerna. Dessutom bedrev Sydsamerna renskötseln annorlunda, med färre renar som vallades ungefär som kor i skogen. Medan Nordsamerna hade fler och vildare renar.

På många ställen ledde svenska statens politik och kulturimperialism till att framförallt Sydsamer tappade sin etniska identitet och sina rättigheter som renskötare.

I Sametinget har sedan dess uppkomst en kamp utkämpats mellan den så kallade "renägande adeln" och de samer som liksom andra medborgare i Sverige är förbjudna att äga renar.

På senare år verkar den kampen ha vunnits av de samer som är förbjudna att äga renar, och dessa vill nu garantera sin makt genom att utöka rösträtten så att fler samer som inte är renägare får rösta i parlamentsvalen. Detta kommer sannolikt att leda till att de renägande samerna aldrig mer kan få makten genom val.

Intressekonflikt mellan "gammelsamer", "försvenskade samer" och "nysamer"

Den inbördes kampen har flera viktiga dimensioner. Det är de renägande samerna som kan uppfattas stå som garanten för samernas överlevnad som folk. För att överleva som folk krävs nämligen en ekonomisk bas som inte tillåts köpas upp eller konkurreras ut av internationella företag eller banker eller monopoliseras av en ensam "storsame".

Det är bara de renskötande samerna som kan erbjuda detta, och det är också de som är hårdast i att hävda de svenska statliga raslagar som definierar vem som är same och inte.

Å andra sidan är de försvenskade samerna många fler, och har i vissa fall på ett felaktigt sätt fråntagits sina rättigheter som samer. Många försvenskade samer har alltså en riktig kritik att komma med.

I takt med att förtrycket hårdnar mot svenskarna och folkgruppen ser ut att effektivt utrotas av globalisterna ser många i Norrland, som endast har ett litet släktskap med den samiska nationen, en chans att överleva etniskt genom att "gå över till samerna" och bli same.

Detta har skapat många "nysamer" som hävdar en samisk identitet, men som av många "gammelsamer" ses som svenskar både kulturellt och etniskt. Ett problem som uppkommit är att många "gammelsamer" anser att "nysamerna" försöker att bestämma över dem, och tvinga på dem svenska värderingar. I de grövsta fallen handlar det om Kulturmarxism och så kallade HBTQ-normer.

-Visst blir det bittert då jag möter dig som nyss i all hast kom på att du är same och du börjar trycka ner på mig, du säger att jag är hindret på din väg, att jag är gammalmodig och hör till forntiden, du har inga andra intressen än att tillskanska dig RÄTTIGHETER ... är det det första man ska göra som nysprungen same, att vilja företräda det samiska folket?, skriver en samisk debattör på Sveriges Radios hemsida.

Till saken hör också att media i Sverige står på "nysamernas" sida och kontinuerligt för fram kulturmarxistiska "nysamer" som stjärnor och som de riktiga samerna. Medan många av "gammelsamerna" ser på dessa som en sorts psykiskt störda rollspelare som bara låtsas vara samer och gör ett spektakel av samisk kultur.

Även om "nysamers" nyupptäckta identitetsbehov i grunden är något friskt så är det osannolikt att de, "försvenskade" som de är, skall kunna företräda samtliga samers intressen på ett bra sätt. Det sannolika är att globalisterna kommer att använda "nysamerna" som sina nyttiga idioter för att förstöra den samiska nationen och ta ifrån samerna först deras identitet och därefter deras land och rättigheter.

Det är endast en tidsfråga innan Kulturmarxistiska "nysamer" kommer på att om hela världens befolkning kan bli svenskar av att andas samma luft som svenskar och äta samma bröd som svenskar, då kan också hela världens befolkning bli samer av att andas samma luft som samer och äta samma bröd som samer.

De samer som ser sig som "riktiga" samer har därför endast en liten tid på sig att göra de nödvändiga åtgärder som krävs för att återta makten över sitt folk, och därmed enligt Folkrätten vara de som bestämmer vem som är same och inte. Det första man då måste göra är att skaffa sig sin egen media som kan bedriva livsnödvändig kulturkamp och definiera vad som är sant och falskt.

Så länge som detta inte sker så kommer "nysamerna" att, formade av globalisternas media och värderingar, hela tiden stärka sin makt över Sapmi.

Läs mer om samma ämne